شوگر کندی آرت

پاستیل میکس پینک

میکس پاستیل‌های یانگ، انگور و وری بری.

در جای خنک نگهداری شود.