شوگر کندی آرت

پاستیل میکس

میکس ویژه پاستیل‌های شوگرکندی.

در جای خنک نگهداری شود.