شوگر کندی آرت

پاستیل میکس فروتی

میکس پاستیل‌های کوکوفروتی، منگوفروتی و فروت پانچ.

در جای خنک نگهداری شود.