شوگر کندی آرت

لواشک آلو قرمز

تهیه‌شده از آلو قرمز و نمك.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.