شوگر کندی آرت

لواشک آلو فلفلی

تهیه‌شده از آلو، فلفل قرمز خالص و نمك.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.