شوگر کندی آرت

لواشک گوجه سبز فلفلی

تهیه‌شده از گوجه سبز، فلفل قرمز خالص و نمك.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.