شوگر کندی آرت

لواشک ذغال اخته

تهیه‌شده از ذغال اخته و نمك طعام.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.