شوگر کندی آرت

لواشک آلبالو

تهیه‌شده از آلبالو و نمك.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.