شوگر کندی آرت

لواشک آلبالو گلپر

تهیه‌شده از آلبالو، گلپر آسیاب‌شده و نمک.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.