شوگر کندی آرت

آبنبات سوپر من

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.