شوگر کندی آرت

آبنبات لب کوچک

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.