شوگر کندی آرت

آبنبات قلب کوچک

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.