شوگر کندی آرت

آبنبات کشتی

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.