شوگر کندی آرت

آبنبات موتور

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.