شوگر کندی آرت

آبنبات دم پری دریایی

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.