شوگر کندی آرت

آبنبات هلوکیتی

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.