شوگر کندی آرت

آبنبات زرافه

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.