شوگر کندی آرت

آبنبات گل

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.