شوگر کندی آرت

آبنبات لب بزرگ

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.