شوگر کندی آرت

آبنبات قلب بزرگ

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.