شوگر کندی آرت

آبنبات بالن

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.