شوگر کندی آرت

آبنبات اش

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.